funteqdiving.nl Töötukassa toetuste maksmine

Palgatoetus | Töötukassa

Allikas: Statistikaameti Tööjõu-uuring, Eesti Töötukassa Registreeritud töötud siin isikud vanuses 16 kuni pensioniiga, kes kuulusid tööturuteenuste- ja toetuste seaduse mõistes riskirühma “puudega töötud”.

Töötuskindlustuse seadus – Riigi Teataja

Juhul, kui töötutoetuse maksmine on lõpetatud ennetähtaegselt, kuid inimene on 12 kuu jooksul eelmisest töötuna arvelevõtmise päevast arvates uuesti töötuks jäänud ning ta vastab töötutoetuse saamise tingimustele, siis määratakse töötutoetus avalduse esitamise päevast (kuid mitte varem kui töötuna arvelevõtmise päevast

Töötamise registri küsimused ja vastused | Maksu- ja Tolliamet

7.1. Koolil on õigus lõpetada või peatada õpilasele toetuste maksmine, kui õpilane rikub oluliselt kutseõppeasutuse seaduses, kooli õppekorralduseeskirjas, õpilaskodu sisekorraeeskirjas ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi. 7.2. Oluliste rikkumiste loetelu, …

Puudega inimesele | Sotsiaalkindlustusamet

Mis on tööpraktika ja kas praktikandiga peab sõlmima töölepingu ja maksma palka? Teatud juhul võtab riik enda kanda osa praktikaga seotud kuludest ja töötukassa vahendatud praktikandi tööle värbamisel võib tööandja hindamisperiood kujuneda tavapärasest …

Töötutoetuse maksmise tingimused | Töötukassa

Puudega vanema toetus. Puudega vanema toetust makstakse ühele puudega vanematest või last üksi kasvatavale vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel iga kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppiva või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kohta 19,18 eurot kuus.

Töötuskindlustuse seadus – Riigi Teataja

Tööandja kohustub maksma töötajale töötasu vähemalt kord kuus kokkulepitud tähtpäeval. Pooled võivad kokku leppida ka töötasu maksmises lühema ajavahemiku järel, näiteks iganädalaselt. Palgapäev peab olema töötajale kirjalikult teatavaks tehtud ja si

Töötasu maksmine - Tööelu.ee

(2) Käesoleva seadusega luuakse avalik-õiguslik juriidiline isik Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa), mis täidab käesolevast seadusest, tööturuteenuste ja -toetuste seadusest, töövõimetoetuse seadusest ning teistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Toimetulekutoetuse KKK | Sotsiaalministeerium töötukassa toetuste maksmine

Toetuste maksmine Kui teie taotlus on läbi vaadatud, saabub teile koju toetust puudutav otsus. Otsusesse on märgitud toetuse suurus, põhjendused ja maksepäev. Saate otsuse ka siis, kui see on negatiivne. Kela maksab toetused teie pangakontole. Eaka töötu toetus Eakas töötu võib saada palgapõhisele või põhitoetusele lisapäevi ja

Kes saab töötuskindlustushüvitist, kui kaua ja kui palju

(2) Käesoleva seadusega luuakse avalik-õiguslik juriidiline isik Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa), mis täidab käesolevast seadusest, tööturuteenuste ja -toetuste seadusest ning teistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. [RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.05.2009]

järva tarbijate ühistu mööbel

tartu ülikool eetikakomitee

tartu ülikool kevadsemestri õppeainetele registreerumine

unenägude seletaja kink

ttü buss